ஆய்வாளர்கள் தங்களின் கட்டுரைகளை வருடம் முழுவதும் சமர்ப்பிக்கலாம்

Editorial Team

Editor in Chief

முனைவர் பா. இரவிக்குமார்
உதவிப்பேராசிரியர்,
சுப்ரமணிய பாரதியார் தமிழியற்புலம்,
புதுவைப் பல்கலைக்கழகம்,
புதுச்சேரி-605014, இந்தியா
மின்னஞ்சல்: editor@ijot.in

Dr. B. Ravikumar
Assistant Professor,
Subramania Bharathiyar School of Tamil Language and Literature,
Pondicherry University,
Kalapet, Puducherry-605014, India.
Email: editor@ijot.in

 

Linguistic Editor

Dr. Kovi. Kanaga Vinayagam
Assistant Professor
Faculty of Law
SRM Institute of Science and Technology (Formally SRM University)
Kattankulathur, Kanchipuram 603203
EMail: vinayagg@srmist.edu.in
EMail: kaviko10045@gmail.com

 

Editorial Board Members

Dr. S. Gokul Krishnan
Assistant Professor, Department of Tamil,
Bharathiar university,
Coimbatore -641046, Tamil Nadu, India.
Email: gokulkrishnan@buc.edu.in

Dr. S. Balraj
Assistant Professor,
PSG College of Arts and Science,
Coimbatore - 641014, Tamil Nadu, India.
Emai: balraj@psgcas.ac.in

Dr. R. Sathasivam
Associate professor,
Department of Tamil Studies and Research,
Annamalai university, Anamalai nagar - 608002, Tamil Nadu, India
Email: rs05699@annamalaiuniversity.ac.in

Dr. P. Sasirekha
Assistant Professor,
Department of Tamil,
Cauvery College for Women,
Cauvery Nagar Main Rd, Annamalai Nagar,
Tiruchirappalli-620018, Tamil Nadu, India
Email: sasireha.tamil@cauverycollege.ac.in

Dr. T. Athithan
Associate Professor,
Department of Rare Paper Manuscripts,
Tamil University, Thanjavur-613010, Tamil Nadu, India.
Email: athithan.t@tamiluniversity.ac.in